ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
03/03/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ทิศทางและแผนการดำเนินงานในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2564
04/03/2022

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในการส่งเสริมและพัฒนางานประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสืบต่อไป

โดยมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ด้านสิทธิบัตร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงาน เครื่องเติมอากาศ
 • รองศาสตราจารย์อภินันท์ อุดมกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผลงาน สารอณูชีวโมเลกุลที่กระตุ้นการวางไข่ในกุ้งกุลาดำ

และมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านอนุสิทธิบัตร จำนวน 17 รางวัล ได้แก่

 • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากพญายอ และการนำสารสกัดมาผลิตสารผสมสำหรับใช้ในช่องปาก

พ่นคอ หรือพ่นผิวภายนอก

 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงาน อุปกรณ์ช่วยวัดตำแหน่งสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

 • ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน องค์ประกอบทางเภสัชกรรมเพื่อรักษารอยโรคในช่องปาก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลงาน แชมพูกำจัดเห็บที่มีส่วนผสมสารสกัดจากเปลือกสับปะรด

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงาน ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน กรรมวิธีการคัดแยกเฟจซัลโมเนลลาที่มีประสิทธิภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ ประคุณหังสิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน ลูกตาประดิษฐ์

 • นางสาวทิพวรรณ แก้วทินกร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงาน อุปกรณ์กดทับและประคบเย็น

 • รองศาสตราจารย์ศุภชัย นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน ฝาถังป้องกันน้ำหกและควบคุมการเทน้ำออก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน อุปกรณ์สอบเทียบของหัวเก็บภาพอัลตร้าซาวด์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงาน สารละลายสำหรับผลิตฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์แบบมีสี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน ระบบวัดอัตราการไหลปัสสาวะ

 • นายชวลิต นุชเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผลงาน ถังขยะสำหรับคัดแยกยา

 • ดร.มงคล เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน อุปกรณ์เพิ่มความหนาแน่นฉนวนถังไครโอเจนิคด้วยวิธีการสั่นสะเทือน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลงาน ชุดทดลองกฏการอนุรักษ์พลังงาน

 • นางณิชา ปิยสุนทราวงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงาน กล่องพักและนับเข็มผ่าตัด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามิกร สุขอเนก คณะเทคนิคการแพทย์

ผลงาน แม๊คฟาร์แลนด์ เดนซิโตมิเตอร์