iNT ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านเภสัชภัณฑ์’
13/02/2020
iNT เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการ True Lab
09/03/2020

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล และมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 27 รางวัล ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในการส่งเสริมและพัฒนางานประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสืบต่อไป