ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย (หลักสูตร ระดับสูง)
26/11/2021
iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ ‘NS Innovation’ กับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
01/12/2021

ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม’

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม’ จัดขึ้นโดย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายกล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์คชินทร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิจัยและวิชาการ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล บรรยายในหัวข้อ การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ เพื่อเป็นการแนะแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย กลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นนักวิจัย เพิ่มจำนวนและคุณภาพของข้อเสนอโครงการของนักวิจัย มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)