พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
03/03/2022
ผอ. iNT ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม ‘พรบ.ใหม่ นักวิจัยต้องรู้ จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย
08/03/2022

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ทิศทางและแผนการดำเนินงานในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ทิศทางและแผนการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน พร้อมซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting.