ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการ


ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย

รองผู้อำนวยการ


Research Academic Services

น.ส.สุทิศา นาคเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.กาญจนาฏ ภัทรเกษวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ลักษมี มีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ลักขณา ทัดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.ชิตชนก อิ่มโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.เบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.เบญจมาภรณ์ เอี่ยมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Technology Commercialization

น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


น.ส.ขนิษฐา อนุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


น.ส.ปาริชาติ จารุภักติ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.อธิฌา สร้อยนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.กุลวดี กิตติดุลยการ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.แพรวนภา คชพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Entrepreneurial Ecosystem

น.ส.อรวลัญช์ โลหิตหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นักวิชาการศึกษา


นายทรงชัย อาตมียนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.นันทิกานต์ สีดาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


Administration

Secretary&HR

น.ส.เอมศิริ พรแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล และ เลขานุการ


General

นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.สาริน สกุลสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.ภัคศิตา ใสเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Finance

น.ส.พวงชมภู ทำทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ชัญญภัสส์ พลศร

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.จันทร์ตรี แย้มเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.บุศรา เลิศธนากรกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ปิยาพร กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Regulations

น.ส.ศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ

นิติกร


นายณัฏฐ์ อาวะกุลพาณิชย์

นิติกร


Procurement

นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล

นักวิชาการพัสดุ


Policy&Budgeting

นายจอมภพ สุธาสมิธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


IT

น.ส.ภาสพร กาญจนศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกษิเดช นฤวรวงศ์

นักวิชาการสารสนเทศ


Public Relations

นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา

นักนิเทศศิลป์


น.ส.นันทิกานต์ ลิ้มสกุล

นักประชาสัมพันธ์