ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการ

66 (0) 2849 – 6055


ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย

รองผู้อำนวยการ

66 (0) 2849 – 6057


งานบริการวิจัยและวิชาการ

น.ส.สุทิศา นาคเรืองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2849 – 6051


น.ส.กาญจนาฏ ภัทรเกษวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2849 – 6051


น.ส.ลักษมี มีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2849 – 6051


น.ส.ลักขณา ทัดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6051


น.ส.ชิตชนก อิ่มโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6051


งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

66 (0) 2849 – 6056


นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

66 (0) 2849 – 6056


น.ส.ขนิษฐา อนุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

66 (0) 2849 – 6056


น.ส.ปาริชาติ จารุภักติ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2849 – 6057


น.ส.กุลวดี กิตติดุลยการ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2849 – 6057


น.ส.อธิฌา สร้อยนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6056


งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ

น.ส.อรวลัญช์ โลหิตหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4233


น.ส.จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4231


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นักวิชาการศึกษา

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4231


นายทรงชัย อาตมียนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4232


นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4231


น.ส.นันทิกานต์ สีดาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4231


นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2700 – 5000 ต่อ 4232


งานบริหาร

นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6053


น.ส.สาริน สกุลสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6050


น.ส.ภัคศิตา ใสเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

66 (0) 2849 – 6050


น.ส.พวงชมภู ทำทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


น.ส.ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


น.ส.ชัญญภัสส์ พลศร

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


น.ส.จันทร์ตรี แย้มเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


น.ส.บุศรา เลิศธนากรกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


น.ส.ปิยาพร กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

66 (0) 2849 – 6052


นายจอมภพ สุธาสมิธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

66 (0) 2849 – 6053


น.ส.ศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ

นิติกร

66 (0) 2849 – 6053


นายณัฏฐ์ อาวะกุลพาณิชย์

นิติกร

66 (0) 2849 – 6056


น.ส.ภาสพร กาญจนศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

66 (0) 2849 – 6250


นายกษิเดช นฤวรวงศ์

นักวิชาการสารสนเทศ

66 (0) 2849 – 6250


นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา

นักนิเทศศิลป์

66 (0) 2849 – 6250


น.ส.นันทิกานต์ ลิ้มสกุล

นักประชาสัมพันธ์

66 (0) 2849 – 6250


น.ส.เอมศิริ พรแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล และ เลขานุการ

66 (0) 2849 – 6050


นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล

นักวิชาการพัสดุ

66 (0) 2849 – 6053