ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการ


ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย

รองผู้อำนวยการ


ดร.เคอิตา โอโน

รองผู้อำนวยการ


Research Academic Services

น.ส.กาญจนาฏ ภัทรเกษวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ลักษมี มีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ลักขณา ทัดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.เบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.เบญจมาภรณ์ เอี่ยมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.สุธิดา พูลทวี

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ชิตชนก อิ่มโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.เกวลิน นวลมิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


Technology Commercialization

น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


น.ส.ขนิษฐา อนุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา


น.ส.ปาริชาติ จารุภักติ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.อธิฌา สร้อยนาค

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.กุลวดี กิตติดุลยการ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ยุพาภรณ์ รถทอง

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.พิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


นายวีระวัฒน์ รุ่งวัฒนะกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


Entrepreneurial Ecosystem

น.ส.อรวลัญช์ โลหิตหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นักวิชาการศึกษา


น.ส.นันทิกานต์ สีดาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


นายสุทธิ กสิณาทร

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม


นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายทรงชัย อาตมียนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Administration

นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.แวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.สาริน สกุลสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.ภัคศิตา ใสเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.พวงชมภู ทำทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ชัญญภัสส์ พลศร

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.จันทร์ตรี แย้มเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.ปิยาพร กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.บุศรา เลิศธนากรกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี


นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล

นักวิชาการพัสดุ


นางสาวจิราวรรณ ปุ่นอภิรัตน์

นักวิชาการพัสดุ


น.ส.ศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ

นิติกร


นายณัฏฐ์ อาวะกุลพาณิชย์

นิติกร


นายภูมิตร บุดดี

นิติกร


นายจอมภพ สุธาสมิธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายกษิเดช นฤวรวงศ์

นักวิชาการสารสนเทศ


นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา

นักนิเทศศิลป์


น.ส.นันทิกานต์ ลิ้มสกุล

นักประชาสัมพันธ์


น.ส พัชรารณ์ ลือคำหาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


น.ส.ธราทิพย์ เปรมวงศิริ

นักทรัพยากรบุคคล