ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน

ผู้อำนวยการ


ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย

รองผู้อำนวยการ


ดร.เคอิตา โอโน

รองผู้อำนวยการ


งานรับทำวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.ลักษมี มีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.ลักขณา ทัดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6058


น.ส.เบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6058


น.ส.ชิตชนก อิ่มโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.ธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.ดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.เกวลิน นวลมิ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6051


น.ส.จิตรัตน์ นวลยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6051


น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

+66-2-849-6056


นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

+66-2-849-6056


น.ส.ณราวดี อนุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

+66-2-849-6056


น.ส.ปาริชาติ จารุภักติ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6056


น.ส.อธิฌา สร้อยนาค

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6056


น.ส.กุลวดี กิตติดุลยการ

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

+66-2-849-6056


น.ส.ยุพาภรณ์ รถทอง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

+66-2-849-6056


น.ส.พิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6056


นายวีระวัฒน์ รุ่งวัฒนะกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6056


น.ส.แพรวนภา คชพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6056


น.ส.อรวลัญช์ โลหิตหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6420


น.ส.จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6420


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นักวิชาการศึกษา

+66-2-849-6420


น.ส.นันทิกานต์ สีดาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6420


นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6420


นายสุทธิ กสิณาทร

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

+66-2-849-6420


นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6420


นายทรงชัย อาตมียนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6420


นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6057


น.ส.พวงชมภู ทำทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี (อาวุโส)

+66-2-849-6053


น.ส.ยุวลักษณ์ โสภณดิษย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

+66-2-849-6053


น.ส.ชัญญภัสส์ พลศร

นักวิชาการเงินและบัญชี

+66-2-849-6053


น.ส.จันทร์ตรี แย้มเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี

+66-2-849-6053


น.ส.ปิยาพร กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

+66-2-849-6053


น.ส.บุศรา เลิศธนากรกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

+66-2-849-6053


น.ส.แวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6077


น.ส.ภัคศิตา ใสเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6052


น.ส.สาริน สกุลสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

+66-2-849-6052


นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล

นักวิชาการพัสดุ

+66-2-849-6057


นางสาวจิราวรรณ ปุ่นอภิรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

+66-2-849-6057


น.ส.ศศลักขณ์ ตีระจรรยาณัฐ

นิติกร

+66-2-849-6057


นายจอมภพ สุธาสมิธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

+66-2-849-6077


นายกษิเดช นฤวรวงศ์

นักวิชาการสารสนเทศ

+66-2-849-6077


นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา

นักนิเทศศิลป์

+66-2-849-6077


น.ส.นันทิกานต์ ลิ้มสกุล

นักประชาสัมพันธ์

+66-2-849-6052


น.ส.ธราทิพย์ เปรมวงศิริ

นักทรัพยากรบุคคล

+66-2-849-6077