การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Technology and Innovation Management Mahidol University) มีความมุ่งมั่นในการนำ ภูมิปัญญามหิดลและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในแต่ละคณะฯ/ สถาบันในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการประยุกต์ต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์ให้ประจักษ์แก่สังคม ทั้งในรูปแบบองค์ความรู้และการให้บริการ วิชาการอันหลากหลาย โดยจะเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานหรืองานบริการทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการ ของผู้รับบริการ

เบอร์ติดต่อ 02849-6051