ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา รอข้อมูล…………….

น.ส.บุบผา เตชะภัทรพร
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ฯ
Tel. 66 (0) 2849 – 6056
E-mail: bubphacutip6@gmail.com

น.ส.ปาริชาติ แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ฯ
Tel. 66 (0) 2849 – 6056
E-mail: parichart.san@mahidol.ac.th

น.ส.พลอยพรรณ จิตรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
Tel. 66 (0) 2849 – 6250
E-mail: ploypann.chi@mahidol.edu

น.ส.ปรีชาภาวรรณ ไตรพรยุวสิน
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ฯ
Tel. 66 (0) 2849 – 6057
E-mail: preechapawan.tri@mahidol.ac.th

นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
Tel. 66 (0) 2849 – 6250
E-mail: pichet.tha@mahidol.ac.th

น.ส.ขนิษฐา อนุสนธิ์
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
Tel. 66 (0) 2-6447800 #304
E-mail: khanidtha.anu@mahidol.ac.th