ม.มหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Triple E Awards
13/01/2020
iNT จัดกิจกรรม ‘Mahidol Startup Bootcamp Tour ครั้งที่ 2’ ภายใต้หัวข้อ ‘Lifestyle Business’
03/02/2020

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Israel Experience and Insights in Hi-Tech and Venture Capital (VC)’

วันที่ 14 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘Israel Experience and Insights in Hi-Tech and Venture Capital (VC) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการบรรยาย และเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำวิทยากร Mr.Eliezer Manor ประธานบริษัท Shirat Enterprise จำกัด จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศอิสราเอล สหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มยุโรป รวมทั้งเป็นนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Startup และ Entrepreneurship  ให้กับผู้บริหาร  คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยจากหลายๆภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา