ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

————————————————————

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ”    หมายความถึง             สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ผู้ใช้บริการ”    หมายความถึง              บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ

“บริการ”         หมายความรวมถึง         การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการ

๑. ข้อกำหนด

๑.๑ ผู้ให้บริการ จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ สำหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”

๑.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ ผู้ให้บริการ

๑.๓ ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ ผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการ

๑.๔ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป

๑.๕ ผู้ให้บริการ คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. การยอมรับข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้

๒.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(๑) ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย ผู้ให้บริการ จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ

(๒) โดยการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

๒.๓ ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

๓. การให้บริการโดย ผู้ให้บริการ

๓.๑ ผู้ให้บริการ อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๒ ผู้ให้บริการ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน

๓.๓ การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๔ ผู้ให้บริการ อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง ผู้ให้บริการ

๔. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

๔.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ผู้ให้บริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

๔.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ ผู้ให้บริการ และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ  ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๔.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ผู้ให้บริการ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ผู้ให้บริการ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

๔.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๖ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

๕. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

๕.๑ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

๕.๒ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ผู้ให้บริการ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

๖. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

๖.๑ ผู้ให้บริการ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการ

๖.๒ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการ

๗. เนื้อหาในบริการ

๗.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

๗.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

๗.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

๗.๔ ผู้ให้บริการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ผู้ให้บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

๗.๕ ผู้ให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ ผู้ให้บริการ มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง ผู้ให้บริการ ด้วย

๘. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๘.๑ ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

๘.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ผู้ให้บริการ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ผู้ให้บริการ

๘.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ให้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

————————————————————

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๑.๒. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น

๒.๒ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๒.๓ ในกรณีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นต้น สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๓.๑ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวให้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทราบ

๔. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๔.๒ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙๖๐๕๐-๓