ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

————————————————————

คำนิยาม

“ผู้ให้บริการ”    หมายความถึง             สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ผู้ใช้บริการ”    หมายความถึง              บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ

“บริการ”         หมายความรวมถึง         การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการ

๑. ข้อกำหนด

๑.๑ ผู้ให้บริการ จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ สำหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”

๑.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ ผู้ให้บริการ

๑.๓ ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ ผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการ

๑.๔ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป

๑.๕ ผู้ให้บริการ คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. การยอมรับข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้

๒.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(๑) ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย ผู้ให้บริการ จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ

(๒) โดยการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

๒.๓ ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

๓. การให้บริการโดย ผู้ให้บริการ

๓.๑ ผู้ให้บริการ อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๒ ผู้ให้บริการ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน

๓.๓ การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๓.๔ ผู้ให้บริการ อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง ผู้ให้บริการ

๔. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

๔.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ ผู้ให้บริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

๔.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ ผู้ให้บริการ และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ  ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๔.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ผู้ให้บริการ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ผู้ให้บริการ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

๔.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๔.๖ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

๕. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

๕.๑ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

๕.๒ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ผู้ให้บริการ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

๖. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

๖.๑ ผู้ให้บริการ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการ

๖.๒ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ ผู้ให้บริการ

๗. เนื้อหาในบริการ

๗.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

๗.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

๗.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

๗.๔ ผู้ให้บริการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ผู้ให้บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

๗.๕ ผู้ให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ ผู้ให้บริการ มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง ผู้ให้บริการ ด้วย

๘. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๘.๑ ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

๘.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ผู้ให้บริการ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ผู้ให้บริการ

๘.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ ผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ให้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

————————————————————

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๑.๒. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น

๒.๒ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๒.๓ ในกรณีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นต้น สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๓.๑ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวให้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทราบ

๔. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๑ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๔.๒ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙๖๐๕๐-๓


Cookie Notice:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิกการตั้งค่าคุกกี้

Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept” or “Cookie Settings” to set your cookie preferences.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Cookies are used on our website to recognize you from other visitors. Our website uses cookies to analyze how users interact with our website. By continuing to use our website, you consent to us placing cookies on your computer to analyze how users interact with our website. The university will use the analytics to improve the website’s usability. Performance cookies, on the other hand, do not gather information that can be used to identify you, such as your name, email address, or other personal information. They are only used for statistics purposes. As a result, this privacy policy will help the university to improve our website while simultaneously providing the best possible online experience. Please note that you can modify your cookie settings.

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็น คือ คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

Necessary Cookies are required for the effective operation of a website. They help ensure the website’s basic functionality and security.

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Analytics cookies or performance cookies are used solely for statistical purposes. Analytics cookies allow us to measure the number of visitors, how they use it, and how well it performs. Analytics cookies will allow us to improve the university’s website.