Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”
04/04/2022
Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ”
26/04/2022

ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปี 2565

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม