ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Hack your Tech 2018
16/08/2018
เปิดรับสมัครเข้าร่วม Service Innovation Bootcamp
13/09/2018

ทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ต.ค. 61

โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 ต.ค. 61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 0 26105330-1

เอกสารโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์