‘Mahidol Startup club’ จัดกิจกรรม ‘Startup Revolution bootcamp101 : Road to entrepreneur
18/11/2019
iNT เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน ‘มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
26/11/2019

งานแถลงข่าวการเปิดตัว “แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดงานแถลงข่าวการเปิดตัว “แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของบรรจงฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าว ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          โดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดย ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม MU1 โดยการนำกุ้งก้ามกรามเพศผู้มากระตุ้นให้เกิดการแปลงเพศให้มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมียด้วยสารประกอบชีวโมเลกุล โดยแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ MU1 จะให้ผลผลิตลูกกุ้งเพศผู้เป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ได้เข้ามาดูแลในส่วนของการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวสาร และกรรมวิธีผลิตแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ โดยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากบรรจงฟาร์มในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยและกระจายลูกกุ้งไปยังฟาร์ม เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ