• ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
  – เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป
  – เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขความคุ้มครองทรัพยญ์สินทางปัญญา รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  – เนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิวงจรรวม ความคุ้มครองพันธุ์พืช และความคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ตัดออกตามความเหมาะสม)
  – ระยะเวลาการอบรม 0.5 วัน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
  – เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ผู้ประสงค์ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  – เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี เตรียมเนื้อหาสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ เตรียมร่างคำขอรับสิทธิบัตร
  – เนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบของสิทธิบัตร ความสำคัญและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสิทธิบัตร วิธีการสืบค้น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตร (Patent Offices database) ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ฐานข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป ฐานข้อมูลสิทธิบัตรองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเลนส์ และฐานข้อมูลสิทธิบัตรทางการค้า (Commercial Patent database) ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Patsnap
  – ระยะเวลาการอบรม ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตรทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทางการค้าทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการร่างคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
  – เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประสงค์ขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
  – เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเตรียมและร่างคำขอรับสิทธิบัตร
  – เนื้อหาประกอบด้วย เนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบของสิทธิบัตร การเตรียมคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  – ระยะเวลาการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน
 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  – เหมาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะผู้บริหารโครงการวิจัย ผู้บริหารหน่วยวิจัย
  – เพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย
  – เนื้อหาประกอบด้วย Technology Transfer, License Agreement, Development Collaboration Agreement, Research Services Agreement, Sponsored Research Agreement, Consultancy Agreement, Confidentiality Agreement, IP Ownership and Right to Exploit the IP Generated, Level of Intellectual Property, Facilitating Agreement on Collaborations, Win-Win Collaboration