การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(EdPEx) ประจำปี 2562
16/08/2019
iNT Roadshow @วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
19/08/2019

กิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ เพื่อบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมรับฟังปัญหาและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคพืชและการกำจัดศัตรูพืช แก่กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรของบ้านสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน

สามารถดูรายละเอียดโครงการ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5/