กิจกรรมบรรยาย ‘Intellectual property, Patent and Copyright’
08/08/2019
กิจกรรม ‘คลินิกเทคโนโลยี’ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
16/08/2019

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา(EdPEx) ประจำปี 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี2562 เข้าตรวจประเมินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำนเนินการที่เป็นเลิศต่อไป